namida
"Dreams don't happen in your sleep. They happen when you're awake." - Tukutz ;
[side blog of yukiko]
theme